ESG aruandluskohustus jõuab Eesti ettevõteteni 2023. aastal: mida see tähendab?

2023. aastast kehtivad uued jätkusuutlikkuse ja ESG aruandlusnõuded, mis mõjutavad olulist osa Eesti ettevõtetest. Uue direktiivi kohaselt peavad suurettevõtted koostama kestlikkuse aruande juba 2024. aastal ning see aruanne peab sisaldama ESG strateegia ja tegevusplaani. Suurettevõtete hulka kuuluvad ettevõtted, mis konsolideeritud tasemel vastavad vähemalt kahele tingimusele kolmest:

  • keskmine töötajate arv on üle 250
  • varade maht bilansipäeval on üle 20 miljoni euro
  • käive aruandeperioodil on üle 40 miljoni euro

Uued nõuded muudavad ligi 240 Eesti suurettevõtte läbipaistvaks ja võrreldavaks väga suure hulga ESG näitajate osas, mis hõlmavad keskkonna-, sotsiaalset ja juhtimisalast jätkusuutlikkust. Need aruanded annavad investoritele ja huvigruppidele parema ülevaate ettevõtte jätkusuutlikkusest ning aitavad kaasa ka ettevõtete vastutustundlikule käitumisele.

Kaudne mõju uutest nõuetest on ka väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, eriti kui nad on seotud suurettevõtete või nende kontsernidega. Kui suurettevõte kuulub kontserni, mis koostab konsolideeritud tasemel kestlikkuse aruande vastavalt uutele nõuetele, siis tütarettevõte eraldi aruannet esitama ei pea. Sellegipoolest peab sellise kontserni emaettevõte saama kestlikkuse ja ESG info oma tütarettevõtetelt ning selle konsolideerima.

Uute nõuete kohaselt tuleb jätkusuutlikkuse info kogumine ja aruandmine kõigil ettevõtetel, kes on ise suurettevõtted või kuuluvad kontserni, mis vastab suurettevõtte tingimustele. Eesti ettevõtetele tähendab see vajadust hakata senisest enam panustama oma jätkusuutlikkuse ja ESG strateegia väljatöötamisse ning nende tulemuste aruandlusse. Samuti annab see võimaluse näidata, kui vastutustundlikud ettevõtted nad on ning seeläbi tõsta oma mainet ja usaldusväärsust.

Väikesed ja keskmise suurusega börsil noteeritud ettevõtted peaksid rakendama uusi aruandlusnõudeid alates 2026. aastast.

Kuidas valmistuda?

Ettevõtted, kes peavad jätkusuutlikkuse ja ESG aruannet koostama, peaksid selleks valmistuma juba varakult. Allpool on toodud mõned sammud, mida ettevõtted võiksid täita:

Hinnake oma praegust olukorda: Ettevõtted peaksid hindama oma praegust olukorda ja sellepõhjal mõtlema, mida on vaja teha, et vastata uutele aruandlusnõuetele. See hõlmab ka hinnangut oma ESG strateegia ja tegevusplaani kohta.

Määrake vastutajad: Ettevõtted peaksid määrama vastutajad, kes tegelevad uute aruandlusnõuete täitmisega. Need võivad olla siseaudiitorid, kes vastutavad aruannete koostamise eest või vastutavad töötajad, kes vastutavad ettevõtte jätkusuutlikkuse ja ESG strateegia elluviimise eest.

Koguge andmeid: Ettevõtted peavad hakkama koguma andmeid, mis on vajalikud uue aruande koostamiseks. See hõlmab ESG näitajate jälgimist ja dokumenteerimist, et neid hiljem aruandes esitada.

Töötage välja aruande formaat: Ettevõtted peaksid töötama välja aruande formaadi, mis vastab uutele aruandlusnõuetele ja aitab esitada teavet läbipaistvalt ja võrreldavalt.

Koostage ajakava: Ettevõtted peaksid koostama ajakava, mis näitab, millal ja milliseid samme tuleb teha, et vastata uutele nõuetele ja esitada jätkusuutlikkuse ja ESG aruanne õigeaegselt.

Kaasake sidusrühmad: Ettevõtted peaksid kaasama oma sidusrühmad uute aruandlusnõuete täitmise protsessi. See hõlmab aktsionäre, kliente, töötajaid ja teisi huvirühmi, kes võivad olla huvitatud ettevõtte jätkusuutlikkusest ja ESG strateegiast.

Kui ettevõtted ei täida uusi aruandlusnõudeid, võivad neid oodata karistused või trahvid. Seetõttu on oluline, et ettevõtted valmistuksid uute nõuete täitmiseks ja tegeleksid nõutavate muudatustega õigeaegselt. Võimalike karistuste hulka võivad kuuluda rahalised trahvid, mainekahjustus, kohtumenetlused ja muud sanktsioonid.

Kuidas ERP süsteem aitab ettevõttel koguda andmeid, mis on vajalikud ESG aruandluse koostamiseks? 

ERP süsteemid on võimsad tööriistad andmete kogumisel ja analüüsimisel, mis on seotud ettevõtte ESG aruandlusnõuetega. ERP süsteemid koguvad andmeid, mis on seotud ettevõtte sotsiaalse vastutuse, keskkonnamõju ja juhtimisega, näiteks tootmise, energiatarbimise, jäätmete käitlemise ja töötajate heaolu kohta.

ERP süsteemid tagavad ettevõtetele reaalajas andmeid ja aruandeid, mis võimaldavad ettevõtetel jälgida nende ESG tulemuslikkust ning hinnata nende tegevuste mõju keskkonnale, ühiskonnale ja juhtimisele. See omakorda aitab ettevõtetel tuvastada oma nõrkused ja tugevused, ning parandada oma ESG tegevusi.

Lisaks ERP süsteem aitab ettevõttel parandada oma ESG aruandluse kvaliteeti ja täpsust, tagades, et aruanded vastavad direktiivi nõuetele. See aitab ettevõtetel vastata investorite ja sidusrühmade nõudmistele ning parandada oma mainet.

Lühidalt öeldes ERP süsteem on kasulik tööriist ettevõtte ESG aruandluse tõhustamisel, aidates ettevõttel koguda ja analüüsida andmeid, jälgida nende tulemuslikkust ja parandada oma tegevusi vastavalt ELi ESG direktiivi nõuetele.

Kirjuta meile hello@accosuite.com, kui soovid lisainformatsiooni ERP ja ESG lahenduse osas.