Äri vajab juhtimiskeskust, just nagu piloodi vajavad kokpiti

Juhtkonna kasutuses olev äriteave, juhtimisinfosüsteem, tulemuslikkuse näitajad, mida nimetatakse ka ettevõtte juhiruumiks, on võrreldava tähtsusega nagu lennukikabiini instrumendid pilootide jaoks.

läbipaistvusE SAAVUTAMINE

Oluline on, et juhtkonnale edastatav informatsioon ettevõtte tulemuslikkusest annaks läbipaistvuse mõõdikute hetkeseisust ja edasisest eeldatavast arengust. See tagab juhtkonnale kindlustunde, kas ettevõte on soovitud eesmärkide saavutamiseks õigel teel või on vaja parandusmeetmeid.
kasutegurid
  • Efektiivsem ettevõtte juhtimine
  • Sisekontrolli tugevdamine
  • Juhtimisotsuste tõhustamine

ÕigeTE andme-punktiDE
Määratlemine

Ettevõtte omanikud või investorid vajavad aruandlust ka mitmete teiste tulemuslikkuse eesmärkide ja mõõdikute kohta. Saadaolev juhtimisteave võib juhtkonnale olla aegajalt üle jõu käiv või puudulik, vähendades tähelepanu põhimõõdikutele ja võtmesuhtarvudele.

Juhtimisteave ja tulemusnäitajad koosnevad erinevatest andmepunktidest, mis mõõdavad projekti või strateegilise eesmärgi väliseid mõjutajaid ning näitavad, mil määral on põhitegevused või -protsessid edukalt ellu viidud. Andmepunktid annavad juhtkonnale ülevaate, kas eesmärgi saavutamiseks on vaja parandusmeetmeid muutes ettevõttesisest tegevust või tuleb kohaneda ettevõtteväliste muutustega.
Fokuseeritud relevantse juhtimisinfo loomisel on oluline määratleda ka indikaatorid, mis mõõdavad tegelikke tegevusi ja viivad soovitud tulemuseni. Indikaatoriteks võivad olla kliendi probleemi "Esmakordne parandus" või juhtumite menetlemise aeg kliendi rahulolu suurendamiseks, kõnede arv agendi kohta, kõneaeg klineditoe kõne kohta, selleks et suurendada efektiivsust ja ettevõtete kasumlikkust.

Enamasti on ettevõtetel vajalikud andmed juba olemas. Selleks, et luua fokuseeritud ja relevantne juhtimisteave, on vaja määratleda õiged andmepunktid, mida koguda, luua läbipaistev aruandlus, põhjalik analüüs ja integreeritud prognoosiprotsess.
Ettevõtetel puudub tihti üleliigne tootmisvõimsus või ressurssid, mida vajaliku protsessi uuendamiseks või läbiviimiseks kaasata igapäevasest äritegevusest. Accosuite saab Teie ettevõtet siinkohal aidata, tuvastades relevantsed  andmehulgad, luues eelarveid, prognoose,  aruandlusprotsesse ja töötades välja vajalikud analüüsitööriistad ja meetodid, et Teie juhtkond saaks keskenduda olulisele juhtimisteabele.